Elya Skating Rink

Elya Buz Pateni Pisti

2018

13.600 m²

Ankara/Türkiye

Elya Skating Rink
Elya Skating Rink
Elya Skating Rink
Elya Skating Rink